De logische schakel tussen u en de overheid
Bel ons: 0521-345818

Handhaving en Verzoek om handhaving

Handhaving

Wanneer het bevoegd gezag, vaak de gemeente, bij een controle of na een tip vermoedt dat het bouwwerk dat u aan het bouwen bent, of dat u gebruikt, in strijd is met de hiervoor geldende regels, kunt u te maken krijgen met handhaving.

Handhaving wil zeggen dat het bevoegd gezag u aanschrijft om het bouwen of strijdig gebruik te staken, of om een vergunning aan te vragen om zo het ‘illegaal gebruik’ te legaliseren. In deze aanschrijving wordt een termijn opgenomen waarbinnen u aan het gestelde moet voldoen.

Als u te maken krijgt met handhaving kan u dat veel geld kosten.
Indien u, om welke reden dan ook, niet in staat bent om aan die termijn te voldoen kunt u een last onder bestuursdwang of, meestal, een last onder dwangsom opgelegd krijgen. Er wordt u wederom opgelegd aan het gestelde te voldoen, maar nu op straffe van een geldsom. Tegen dit besluit kunt u bezwaar indienen. Het bevoegd gezag moet dan, vaak geadviseerd door een bezwarencommissie, een heroverweging maken en een besluit op uw bezwaar nemen. Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Als u te maken krijgt met handhaving kan u dat veel geld kosten. De bouw komt stil te liggen, of het gebruik in strijd met het bestemmingsplan, misschien wel uw bedrijfsvoering, moet gestaakt worden. Holtjer & Klaren Juridisch advies kan voor u onderzoeken of er mogelijkheden zijn de situatie zo snel mogelijk op te lossen. Bijvoorbeeld door te onderzoeken of u terecht met handhaving te maken krijgt. Of te onderzoeken of een aanvraag om omgevingsvergunning (doorlinken naar info over vergunning) de zaak snel kan oplossen. Eventueel kunnen wij u bijstaan in een bezwaar- of beroepsprocedure.

Verzoek om handhaving

De omgeving waarin u woont, of waarin u uw bedrijf voert, is natuurlijk belangrijk voor u. Veranderingen in die omgeving kunnen een aanzienlijke invloed hebben op uw woongenot of de bedrijfsvoering.

Sommige veranderingen in die omgeving vinden plaats omdat er een vergunning voor is verleend door het bevoegd gezag. Tegen zo’n vergunning kunt u in de meeste gevallen bezwaar indienen om het bevoegd gezag te vragen de vergunning te heroverwegen. Meer informatie over bezwaar- of beroepsprocedures kunt u hier vinden.

In andere gevallen is voor het veranderde gebruik of het bouwwerk misschien niet een vergunning aangevraagd. U kunt het bevoegd gezag dan vragen te onderzoeken of sprake is van een illegale situatie. Als daar sprake van is kunt u vervolgens verzoeken handhavend op te treden. Het bevoegd gezag moet, na onderzoek, besluiten of uw verzoek wordt toegewezen of afgewezen. Tegen een afwijzing kunt u bezwaar indienen. Bij een toewijzing kan de overtreder proberen de situatie te legaliseren. Bij een eventuele vergunningprocedure wilt u natuurlijk weten wat uw rechten zijn en wanneer u moet inspreken.

Holtjer & Klaren Juridisch advies kan u bijstaan bij het opstellen en indienen van een verzoek om handhaving. Bij een eventuele afwijzing kunnen wij bezwaar voor u indienen en u vertegenwoordigen bij de bezwarencommissie, of in een volgend stadium bij beroep voor de rechtbank. Daarnaast kunnen wij een eventuele vergunningsprocedure ter legalisatie voor u in de gaten houden en, indien u dat wenst, hiertegen bezwaar of beroep indienen.